Obsah

Kucínská kaple

   Po dlouholeté přípravě bylo v měsíci květnu l. p. 1894 přikročeno ke stavbě této naší kaple v Kucínech. Návrh k tomu dal pan Josef Brada, hospodář na č. p. 9 a jeho syn - pan Josef Brada, hospodář na č. p. 31 - starosta obce.

 

    Stavební plán zhotovil zdejší občan pan František Krejcman, mistr zednický. Dále zednickou práci provedl pan Jan Bešta, toho času hostinský na p. č. 48, tesařské práce provedl pan Jan Brada z č. p. 35. taktéž z Kucín.

     Již 22. července, téhož roku, byl vyzdvižen krov, věžička, a na to byla kaplička ihned pokryta.

     V roce 1896, byla ta kaple dohotovena a to i s vnitřním zařízením. Oltář zhotovil truhlář pan Benešovský z Přeštic a obraz oltářní p. Marie dobré rady, dvě sochy a svícny darovala jistá zbožná paní z Vídně, prostřednictvím jistého pana Vlašťovky, koželuha z Přeštic, jež byla jeho příbuznou.

     A tak byla tato kaple, již druhou neděli v červenci, l. p. 1896, za velikého účastvenství lidu všekolného, posvěcena, od pana děkana E. V. Řičáka z Přeštic.

 

    Zvon byl dán do věžičky ze starého sloupu, který stál na návsi, a sice za potokem, proti číslu popisnému 9, kde stával kříž, a také tři velké lípy. O původu tohoto starého zvonu, již nám ani starci nic nepovědí. Nese na sobě počáteční písmena v latině, do kříže stavěná, a znamenají - Kříž svatý, budiž nám světlem - Pán náš, budiž nám vůdcem.

     Vlivem různých událostí prodělal náš zvon různá putování, ale o tom zde pomlčím, neboť to patří do jiného vyprávění.

     Již dávno, za dřívějších časů, dávno, před postavením kaple, konaly se na návsi pod třemi lipami, křížem a zvonicí, májové pobožnosti, které vedl již na počátku uvedený hospodář pan Josef Brada z čísla popisného 9.

     Pobožnosti, ty, se udržely i v nové postavené kapli, a to až do úmrtí tohoto hospodáře, pana Josefa Brady, což bylo v roce 1907.

  V pozdějších létech obnovila májové pobožnosti paní Anna Beštová, taktéž z Kucín č. p. 2, ale po jejím úmrtí se již májové pobožnosti v kapli kucínské nekonají.

  Na přání mnoha občanů dal starosta obce pan Václav Beneš z č. p. 44, a sice  17. března l. p. 1930 návrh, aby se v obci ustanovila naše místní pouť, což obecní zastupitelstvo odhlasovalo.

    A tak druhou neděli v červenci, l. p. 1930, konala se v Kucínech první pouť, o které se v této kapli, první mši svatou odsloužil důstojný pán František Mezera z Přeštic.

  Dle pamětní knihy obce Kucíny a vyprávění pana Martina Brady, hospodáře na odpočinku č. p. 9, sepsal v roce 1956.

                                                   

           lidový sběratel historických a kulturních památek

    Josef Brada

P. S.

    Mluvě zde o našem starém zvonu, nemohu nevzpomenouti na starého zvoníka, pana Josefa Horu, který dlouho sloužil, dobře a pokorně, obci kucínské. V duchu vidím, jak tahal za zčernalý provaz, připevněný k dřevěnému vahadlu. Smekl svou čepici, a třímaje ji v ruce, přitisknut u provazu, uváděl mrtvé srdce zvonu v pohyb. Stále odříkávaje první sloky denní modlidby - Zdravas Maria... Ale to už zvon zvučel, velebně, ke cti a chvále boží. Jeho hlas se rozléhal po kucínských nivách.

    Zdávalo se mne vždy, že s jakousi náruživostí, starý pan Hora zvoní tak  potrhávaje i zastavuje zvláštním způsobem zvon, se kterým byl tak dlouhá léta spjat.

    Ráno oznamoval, že den se probudil, poté že je poledne, a poté se již do večerního ticha rozlehlo --- klekání – bim, bam, bim, bam.

    Bohužel také doprovázel občany i občanky na jejich poslední cestě, kam sám, také jednoho dne za nimi odešel.

              Tak i ty, milý čtenáři, věnuj mu malou vzpomínku.