Obsah

Územní plán Příchovice

Zastupitelstvo obce Příchovice na 20. zasedání ZO konaném dne 25.9.2014 vydalo ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst.4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán Příchovice.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne 15.10.2014. Tímto dnem pozbývá platnosti Územní plán sídelního útvaru Příchovice ze dne 15.9.1997.

Příchovice ÚP - Textová část

1 - Základní členění území-Grafická část

2 - Urbanistická koncepce-Grafická část

3 - Dopravní a technická infrastruktura-Grafická část

4 - VPS a asanace-Grafická část

Příchovice - Odůvodnění ÚP - Textová část

1 - Koordinační výkres-Grafická část

2 - Širší vztahy-Grafická část

3 - Předpokládaný zábor ZPF-Grafická část

 

V současné době přijímáme písemné podněty pro aktualizaci ÚP, která je plánována na rok 2018.