Obsah

Czech Point


CZECHPOINT - ověřené výpisy z centrálních evidencí a rejstříků


V kanceláři Obecního úřadu Příchovice označené logem CzechPOINT lze požádat o ověřené výpisy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.

CzechPoint


V současné době vydáváme:

Ověřené výpisy z centrálních registrů:

  1. výpis z katastru nemovitostí
  2. výpis z obchodního rejstříku
  3. výpis ze živnostenského rejstříku
  4. výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  5. registr účastníků provozu na MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství")
  6. výpis z insolvenčního rejstříku

a dále z neveřejné evidence je pak možné získat

  1. výpis z rejstříku trestů
  2. výpis z karty řidiče

 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo listu vlastnictví
Správní poplatek:      
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Copotřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Jde vlastně o náhradu několika výpisů (Obchodního rejstříku, Rejstříku trestů apod.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže.
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU na MA ISOH

("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství")

Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.
Co potřebujete vědět:  OP, IČ
Správní poplatek:      
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS  Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Nový rejstřík navazuje na dosavadní registr úpadců, nenahrazuje ho však. Oba systémy běží vedle sebe s tím, že řízení zahájená do 1.1.2008 budou evidována pouze ve starém registru úpadců.
Co potřebujete vědět:  IČ nebo údaje o osobě (povinné údaje: jméno, nynější příjmení, nepovinné údaje: RČ, datum narození)
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
   50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co je nutné předložit: platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince, u cizinců také rodný list přeložený do českého jazyka
Správní poplatek:
50,-Kč

CIZINCI
Pokud žádají výpis z rejstříku trestů cizinci, musí mít povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v naší republice - pak je možné tuto žádost vyřídit na počkání.

ZMOCNĚNCI
Je možné vydat výpis zmocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci. Oprávněnou osobou je zmocněnec, který žádost o výpis podává.

Upozornění:
V případě, že plné moci nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.VÝPIS Z KARTY ŘIDIČE

Znamená to zpřístupnění dat z bodového systému řidičů. Jde o neveřejný registr, občan získá výpis o stavu konta po důkladném ověření totožnosti.
Co potřebujete vědět: OP, PAS, nepovinný údaj: řidičský průkaz a rodné číslo
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

 

Dále je možné od 1. 7. 2008 učinit podání Živnostenskému úřadu k založení živnosti. Toto podání můžete učinit v elektronické nebo v listinné podobě.

- chce-li občan učinit podání v elektronické podobě, vyplní registrační formulář na webových stránkách Hospodářské komory - www.komora.cz. Vyplněný formulář pak zašle na server Hospodářské komory a Systém mu pak vygeneruje číslo tzv. tiketu, toto číslo pak sdělí obsluze pracoviště CzechPOINT.

Je nutné dále předložit doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas.
- chce-li občan učinit podání v listinné podobě, pak si občan musí stáhnout ze stránek Hospodářské komory nebo Živnostenského úřadu formulář, ten vyplnit a zanést na pracoviště CzechPOINT.

 

Správní poplatky

(Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání  1.000,- Kč
Další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost  500,-Kč
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy(CzechPOINT) podle §72 živnostenského zákona  50,-Kč Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy
100,- Kč
za každou započatou stránku      50,- Kč     
Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
50,- Kč

 

Agendy ISDS:

Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci
Formulář žádosti, aby datová schránka neplnila
Formulář žádostí o zřízení datové schránky
Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
Formulář žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost


Konverze dokumentů:

Ověření provedení autorizované konverze
Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
Formulář autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

 

Ostatní podání:

Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
Formulář registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH

Úřední hodiny korespondují s úředními hodinami Obecního úřadu Příchovice.


CzechPOINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Cílem projektu CzechPOINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.